Prehľad návodov pre triedneho učiteľa

English Slovenčina Polish Hebrew

Rodičovské kontá
Triedny učiteľ - ako vytvoriť prístup pre rodičov svojich žiakov do EduPage?
Triedny učiteľ - ako vytlačiť prehľad e-mailových adries rodičov
Ako zistím, či majú rodičia funkčné rodičovské kontá?

Internetová žiacka knižka
Ako si môže triedny učiteľ pozrieť poznámky žiakov svojej triedy?
Ako môže triedny učiteľ prezerať/zadávať známky žiakov vo svojej triede na vysvedčení?
Rozšírený mód na zadávanie/prezeranie známok
Ako zadať výchovné opatrenia: pochvaly, pokarhania...
Ako môže učiteľ zadať žiakom hromadne 1 zo správania na vysvedčení?
Ako vytlačiť klasifikačnú správu triedy a iné zostavy?
Ako zadať počet ospravedlnených/neospravedlnených hodín, ak nepoužívate ETK?
Ako zadať známky na vysvedčení, ak nepoužívame IŽK?

ETK a dochádzka
Triedna kniha učiteľa / triedna kniha triedy
Čo môže triedny učiteľ robiť v triednej knihe?
Ako naraz zadať udalosti/hodiny s triednym učiteľom?
Dochádzka žiakov
Ako môže zadať triedny učiteľ ospravedlnenku?
Ako zadať hromadnú ospravedlnenku?
Ako zmeniť typ absencie z ospravedlnenej na neospravedlnenú a naopak?
Ako automaticky ospravedlniť z vyučovania žiakov reprezentujúcich školu?
Ako automaticky spočítať neskoré príchody?

Elektronické ospravedlnenky
Ospravedlnenky žiakov - prehľad
Triedny učiteľ - ako povoliť/zakázať zadávanie elektronických ospravedlneniek
Akceptovanie ospravedlnenky od rodiča

Komunikácia s rodičmi a žiakmi
Správy žiakom, rodičom a učiteľom
Nástenka

Platby
Učiteľ - vytvorenie peňažnej zbierky v hotovosti na školskú akciu (pre web)
Učiteľ - vytvorenie peňažnej zbierky v hotovosti na školskú akciu (pre mobilnú aplikáciu)

Iné
Ako vytlačiť zoznam žiakov?
Triedny učiteľ - vybavovanie žiadostí rodičov
Tlač diplomov