Ako automaticky spočítať neskoré príchody?

Učiteľ môže v ETK zadať chýbanie alebo meškanie: Dochádzka žiakov.
Na konci polroka však triedny učiteľ potrebuje sčítať všetky neskoré príchody, napríklad tak, aby po dovŕšení 45 minút alebo za určitý počet neskorých príchodov, mal žiak automaticky neospravedlnenú hodinu.
Systém EduPage umožňuje takéto automatické sčítanie neskorých príchodov.

1. Triedny učiteľ môže takéto sčítanie spustiť raz na konci polroka vo svojej triede v dochádzke žiakov - v pohľade za školský rok v "Ospravedlnenky", kde použije funkciu "Rozšírené":


Tu môžete nastaviť, za koľko neskorých príchodov alebo za koľko minút je neospravedlnená hodina:


Po kliknutí na "Zobraziť" sa zobrazí spočítanie neskorých príchodov a keď je výsledok 45 minút, systém pridelí neospravedlnenú hodinu:


Potom jednoducho tomuto meškaniu pridelí neospravedlnenú hodinu:

2. Ak triedny učiteľ chce sčítanie neskorých príchodov používať počas roka alebo chce rozlišovať ospravedlnené a neospravedlnené meškania, je potrebné sčítanie sprehľadniť.
Prirovnajme to ku klasickému sčitovaniu meškaní manuálne na papieri - meškanie, ktoré sčítam, jednoducho prečiarknem.
Ospravedlnené, neospravedlnené meškanie, prípadne vybavené meškanie môže nastaviť administrátor edupage stránky:
Triedny učiteľ pri konkrétnom neskorom príchode nastaví, či ide o ospravedlnené alebo neospravedlnené meškanie, a potom použije funkciu sčítania pre každý druh meškania zvlášť.
Sčítanie neospravedlneného meškania nastaví triedny učiteľ nasledovne, napr.: Za dané obdobie pridelí systém všetkým absenciám označeným ako "neospravedlnený neskorý príchod" so súčtom 45 minút "neospravedlnenú hodinu". Ostatným absenciám typu neospravedlnený príchod pridelí systém označenie "vybavené" (akoby spočítané prečiarnkuté hodiny pri manuálnom sčitovaní na papieri).


Podobne môže nastaviť sčítanie ospravedlného meškania.
Poznámka: Sčítanie neskorých príchodov môže v rámci jednotlivých tried týmto spôsobom nastaviť aj adminsitrátor stránky. Sčítanie sa aplikuje vždy na konkrétnu zobrazenú triedu.