EduPage - Online návody
Agenda - Online návody
Rozvrhy - Online návody

EduPage

111 Prvé kroky - administrátor
Administrátor EduPage
Prihlásenie
Rodičia
Žiaci
Triedny učiteľ
Mobilná aplikácia
Ďalšie informácie
112 Webstránka
Dizajn stránky - responzívne dizajny
Dizajn stránky - staršie dizajny
113 Rozvrhy a Suplovanie
Online suplovanie
114 Učiteľ - moje hodiny
Administrátor - hodiny
Hodiny pre ŠKD a krúžky
115 Internetová žiacka knižka - učiteľ
Internetová žiacka knižka - administrátor
116 Elektronická triedna kniha - ZUŠ
121 Elektronická triedna kniha - administrátor
Elektronická triedna kniha - učiteľ
Udalosti
Dochádzka a ospravedlnenky
Dochádzkový systém
122 Časovo - tematické plány
Príprava a prideľovanie materiálov na vyučovanie
Vytváranie testov
Organizácia učebných materiálov v EduPage
Zdieľanie materiálov medzi učiteľmi
Domáce úlohy
Interaktívna hodina
123 Komunikácia
Konzultačné hodiny
Prihlasovanie na semináre, krúžky a iné akcie
Tlač diplomov
Žiadosti
Ankety
124 Maturita
Elektronická prihláška
125 Školská jedáleň
Platby
128 aScOrbit pre zriaďovateľov

EduPage - české špecifiká

211 Prvé kroky
Školský klub/ŠD
Úrazy
212 Import dát
Práca s údajmi
Karta žiaka
Zálohovanie
213 Prijímačky
Prihláška na SŠ
Zápisový lístok
221 Tlačové zostavy
Vysvedčenie
Komisionálne skúšky
Elektronická triedna kniha
222 Maturita
Záverečné skúšky
Absolutoria
223 MŠMT

EduPage

  Prvé kroky - administrátor

  Administrátor EduPage

  Prihlásenie

  Učiteľ - moje hodiny

  Administrátor - hodiny

  Rodičia

  Rozvrhy a Suplovanie

  Online suplovanie

  Webstránka

  Dizajn stránky - responzívne dizajny

  Dizajn stránky - staršie dizajny

  Elektronická triedna kniha - administrátor

  Elektronická triedna kniha - učiteľ

  Udalosti

  Časovo - tematické plány

  Príprava a prideľovanie materiálov na vyučovanie

  Vytváranie testov

  Organizácia učebných materiálov v EduPage

  Zdieľanie materiálov medzi učiteľmi

  Domáce úlohy

  Dochádzka a ospravedlnenky

  Internetová žiacka knižka - učiteľ

  Internetová žiacka knižka - administrátor

  Elektronická triedna kniha - ZUŠ

  Dochádzkový systém

  Komunikácia

  Konzultačné hodiny

  Maturita

  Žiaci

  Prihlasovanie na semináre, krúžky a iné akcie

  Elektronická prihláška

  Školská jedáleň

  Triedny učiteľ

  Mobilná aplikácia

  Platby

  Tlač diplomov

  Žiadosti

  Ankety

  Hodiny pre ŠKD a krúžky

  Ďalšie informácie

  Interaktívna hodina

  aScOrbit pre zriaďovateľov

EduPage - české špecifiká

  Prvé kroky

  Maturita

  Prijímačky

  Import dát

  Práca s údajmi

  MŠMT

  Tlačové zostavy

  Vysvedčenie

  Školský klub/ŠD

  Karta žiaka

  Zálohovanie

  Záverečné skúšky

  Komisionálne skúšky

  Úrazy

  Prihláška na SŠ

  Zápisový lístok

  Absolutoria

  Elektronická triedna kniha