วิธีใช้แผนการสอนในการบริหารจัดการชั้นเรียน

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

ในกรณีที่ท่านได้จัดทำแผนการสอนไว้ใน EduPage เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเลือกหลักสูตรจากแผนการสอนของท่าน แทนการกรอกชื่อหัวข้อในหลักสูตรลงในแต่ละคาบเรียน

ในการบริหารจัดการชั้นเรียน เลือก "เลือกจากแผนการสอน" สำหรับวิชานั้นๆ เลือกหัวข้อถัดไปในแผนการสอน หัวข้อที่มีเครื่องหมายถูกสีเขียว หมายความว่าท่านได้สอนหัวข้อนั้นไปเรียบร้อยแล้ว